Smlouva o poskytnutí služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby

 

kterou uzavřely dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. v plném znění o sociálních službách a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany:

 

Občanská poradna Jihlava, z.s.

se sídlem  Palackého 1222/18, 586 01, Jihlava

IČ 66597064

zastoupené Bc. Karlem Křivánkem, DiS.

(jako poskytovatel)

 

a

 

Pan/í/:                                                            narozen/a/:

Bytem:  

(jako uživatel)

 

 

I.

Druh sociální služby

 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat odborné sociální poradenství těm klientům, kteří jsou v tíživé životní situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy, hledají informace, rady a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a práv.

 

 

II.

Rozsah poskytování sociální služby

 

Dle § 40 zákona o sociálních službách se poskytovatel zavazuje po dobu platnosti smlouvy poskytovat klientovi odborné sociální poradenství.

 

 

III.

Místo a čas poskytování sociální služby

 

Služby sjednané v čl. II. této smlouvy se poskytují v prostorách Občanské poradny Jihlava v Jihlavě, Žižkova13 av Telči, Masarykova ul. 330, v rozsahu těchto konzultačních hodin dle domluvy s poradcem Občanské poradny na základě objednání uživatele.

 

Návštěvní dny pro OP v Jihlavě:   

PO       8:00 –   12:00        13:00 – 17:00

ÚT – PÁ         8:00 – 14:00

 

 

IV.

Výše úhrady za sociální služby a způsob jejího placení

 

Poskytování služeb Občanské poradny Jihlava je pro uživatele bezplatné.

 

 

V.

 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb

 

Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele pro poskytování odborného sociálního poradenství) a že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje tato pravidla dodržovat. Současně bere na vědomí, že tato pravidla jsou k dispozici na informačních tabulích v poradně v Jihlavě, Telči a Dačicích a na webových stránkách poskytovatele.

 

VI.

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

 

Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele pro podávání
a vyřizování stížností v Občanské poradně Jihlava. Tato pravidla jsou v plném znění k dispozici na informačních tabulích v poradně v Jihlavě, Telči a na webových stránkách poskytovatele.

 

 

VII.

 

Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů

Klient vystupuje anonymně.  Pokud je při jednání s uživatelem vzhledem k charakteru případu nutno použít jeho osobní a citlivé údaje, žádá poradce uživatele o podepsání souhlasu s poskytnutím osobních a citlivých údajů a uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, a citlivých údajů,   které budou využity jen pro potřeby Občanské poradny Jihlava v souladu s §11 zák.101/2000 Sb.   Data jsou chráněna ve smyslu § 13 zák. 101/2000 Sb a principy GDPR.

Uživatel má právo „Souhlas klienta s poskytnutím osobních a citlivých údajů“ neudělit. Pokud uživatel nedá písemný souhlas s poskytnutím osobních nebo citlivých údajů a je-li jeho souhlas pro další  poskytnutí služby nezbytný, poskytovatel může smlouvu vypovědět.

VIII.

 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

 

Výpověď  daná uživatelem:

Uživatel může smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Smlouva zanikne prvním dnem doručení písemné výpovědi smlouvy poskytovateli.

K ukončení poskytované služby občanskou poradnou a v důsledku toho ukončení platnosti smlouvy dojde okamžikem naplnění stanoveného cíle, tzn. podání dostatečného množství informací a poskytnutých služeb, aby uživatel mohl dále jednat sám.

 

 

 

 

IX.

Přerušení poskytované služby občanskou poradnou

 

     Poradce může přerušit službu v případě, kdy uživatel:

  1. Začne jevit známky vlivu alkoholu nebo omamných látek, které na počátku nebyly rozpoznatelné
  2. Chová-li se uživatel vůči pracovníkům poradny či ostatním uživatelům sociální služby hrubě, agresivně či diskriminuje poradce nebo určitou skupinu obyvatel.
  3. Je nutno zajistit tlumočníka z cizího jazyka do češtiny, tlumočníka do znakové řeči

      nebo texty v Braillově písmu. Toto si zajišťuje uživatel sám.

  1. Nedodrží-li uživatel smlouvu, jež uzavřel s poradcem o dalším postupu v řešení své

situace.

 

Přerušení služby není konečné. Zájemce se může na občanskou poradnu znovu obrátit, jakmile pomine důvod, pro který byla služba přerušena.

 

 

 

IX.

 

Doba platnosti smlouvy

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

 

 

X.

Závěrečná ujednání

 

1)     Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2)     Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně formou dodatku.

3)     Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

4)     Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

 

V Jihlavě dne  ………

 

 

 

 

...............................................................                                ........................................................

            podpis poskytovatele                                                                podpis uživatele