Stížnosti

Postup podávání stížností na kvalitu poskytované služby:

Uživatelé či zájemci služby OP Jihlava si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služby. Stížnosti lze podat:

-        ústně do protokolu

-        písemně dopisem, mailem, napsat do knihy „Připomínky a náměty“, která je k dispozici v čekárně poradny

-        vhozením do schránky

-        stěžovatel má možnost zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti, kterého písemně pověří k tomuto úkonu.

 

Stížnost je možné podat také anonymně. V tom případě je odpověď k dispozici u ředitel občanské poradny. Ředitel o stížnosti a výsledku  šetření  informuje  do 30 dnů výbor spolku.

O možnostech podat stížnost jsou zájemci či uživatelé informováni v letáku „Informace pro vás o OP Jihlava, na www stránkách a v prostoru čekáren Jihlava, Telč.

 

Vyřízení stížnosti

Stížnosti jsou vždy vyřizovány písemně, lhůta OP Jihlava na vyřízení stížnosti je max. 30 pracovních dnů.

Průběh všech podaných stížností je evidován.

Pro celý proces vyřizování stížností si uživatel či zájemce může zvolit svého zástupce pro vyřizování stížnosti, kterého k tomuto písemně pověří. Uživatel či zájemce může být také zastupován tlumočníkem či prostřednictvím jeho služeb podat stížnost. Občanská poradna Jihlava neposkytuje tlumočníka. 

a)   Stížnosti na práci poradce lze podat:

-        řediteli poradny (kontakt: Občanská poradna Jihlava, z. s., Palackého 1222/18, 586 01  Jihlava, k rukám ředitele). Ten stížnost posoudí a do 30 dnů poskytne uživateli  služby písemné vyjádření.    

-        v případě, že je uživatel s vyjádřením ředitele nespokojen, může se obrátit na výbor spolku (kontakt: Výbor spolku Občanská poradna Jihlava, z. s.,, Palackého 1222/18, 586 01, Jihlava), který stížnost posoudí, projedná a uživatele písemně  do  14 dní vyrozumí.

-        v případě, že je uživatel s rozhodnutím výboru nespokojen, může se obrátit se stížností na Asociaci občanských poraden (kontakt: AOP, Arbitrážní komise, Sabinova  3,  Praha 3, 130 00). To stížnost posoudí, projedná a uživatele písemně do  30 dnů vyrozumí.

 

b)   Stížnost na ředitele občanské poradny:

-        stížnost je možné podat k rukám předsedy spolku (kontakt: Výbor spolku Občanská poradna Jihlava, z. s., Palackého 1222/18, 586 01, Jihlava), který stížnost posoudí, projedná a uživatele písemně vyrozumí.

 

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel dále obrátit na tyto instituce:

 

Veřejný ochránce práv, 602 00 Brno, Údolní  39, tel. 542 542 888

Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, odbor sociálních věcí, odd. sociálních služeb, tel. 564 602 818

Magistrát města Jihlava, Jihlava, Masarykovo nám.1, odbor sociálních služeb, tel.567 167 630     

Oblastní inspektorát práce v Jihlavě, třída Legionářů 4181/17, 586 01  Jihlava, tel.567 302 107

Výbor Asociace Občanských poraden,  Praha 3, Sabinova 3,  tel. 222 780 599