Dluhová kazuistika - I.

Dluhová kazuistika - I.

Na OP se obrátil/-a uživatel/-ka se svojí situací: US je na mateřské dovolené. Její příjem je se všemi dávkami 12 020 Kč/měsíčně. US dluží několika věřitelům. Očekává, že nebude v dohledné době schopna plnit své závazky.

I.

Výchozí situace:

 

Uživatelka sociálních služeb ( dále US) se dostavila do Občanské poradny Jihlava, z. s. Uživatelkou byla paní – 40 let. Situace uživatelky byl řešena během 4 konzultací ( 4x návštěva).

Na OP se obrátil/-a uživatel/-ka se svojí situací: US je na mateřské dovolené. Její příjem je se všemi dávkami 12 020 Kč/měsíčně. US dluží několika věřitelům. Očekává, že nebude v dohledné době schopna plnit své závazky.

1)  Popis problému, zakázka:

Jak mám svoji situaci řešit?

 

Intervence:

US byly sděleny informace týkající se institutu oddlužení. US doporučeno kontaktovat věřitele a domluvit si s nimi splátkový kalendář. Věřitelé, ale nemusí s novými podmínkami souhlasit. Pokud by se US po rodičovské dovolené zvýšil příjem, může znovu navštívit OP, kde jí bude udělán nový propočet pro případné oddlužení.

 

2)  Popis problému, zakázka:

Jak mám splatit dluhy, když nemám příjem?

 

Intervence:

 US se může s věřiteli dohodnout na prodloužení splátkového kalendáře snížením aktuálních splátek. Pokud má již US nařízenou exekuci, má možnost podat návrh na odklad exekuce či pozastavení. Záleží na posouzení vážnosti situace US. US předán vzor, který s ní byl prokonzultován.

 

3)    Popis problému, zakázka:

US byl doručen elektronický platební rozkaz, v němž má zaplatit dlužnou částku i s příslušenstvím. US na to nemá finanční rezervu a není schopna dluh zaplatit. Co se stane, když nezaplatím

Intervence:

US má možnost proti tomuto platebnímu rozkazu podat do 15 dní odpor, který může být uveden důvod pro zrušení rozkazu. Pokud by proti platebnímu rozkazu nebyl podán odpor, má účinky
pravomocného rozsudku. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání. Opravným prostředkem jen proti výroku o nákladech řízení je však i zde odvolání.

4)  Popis problému, zakázka:

US podávala návrh na zastavení exekuce, který ji byl zamítnut. Snaží se svoji dluhovou situaci řešit. US by chtěla požádat o prominutí koncesionářských poplatků. Jak mám o prominutí požádat?

Intervence:

US má možnost požádat o prominutí poplatků, musí ale splnit podmínku příjmu domácnost, který nesmí být vyšší než 2,15 násobek životního minima. US byly poskytnuty formuláře a byl jí nastíněn postup při vyplňování formulářů.

 

Uživatelka byla dotázána, zda porozuměla všemu, co s ní bylo konzultováno a zda ještě potřebuje něco vysvětlit a doplnit. Uživatelka odpověděla, že všemu porozuměla a nic vysvětlit a doplnit nepotřebuje. Uživateli bylo nabídnuto, že v případě potřeby se může na občanskou poradnu obrátit.

 

 

Použitá literatura:

Občanský zákoník, ASPI, insolvenční zákon