Etický kodex poradce

Asociace občanských poraden

Schváleno valnou hromadou AOP dne: 10. 6. 2021

Účinnost ode dne: 10. 6. 2021

ETICKÝ KODEX OBČANSKÉHO PORADCE

Etický kodex občanského poradce vychází z Listiny základních práv a svobod, z mezinárodních úmluv o lidských právech a ze zákona o sociálních službách.

Občanský poradce poskytuje služby s nejlepším vědomím a svědomím, přičemž nejen dbá o zvyšování svých odborných dovedností a znalostí, ale zároveň:

1. je nezávislý

 při poskytování poradenství sleduje legitimní zájem klienta a nenechává se ovlivnit vnějšími vlivy nebo zájmy poradny a třetích osob,

 pokud je jeho nezávislost ohrožena, klienta na to upozorní a nabídne mu možnost pokračovat v konzultaci u jiného poradce či v jiné poradně.

2. je nestranný

 při poskytování poradenství klienta nediskriminuje v žádné oblasti, je objektivní a respektuje individuální odlišnosti klienta,

 nenechává se ovlivnit svými předsudky, postoji či pocity,

 pokud je jeho nestrannost ohrožena, klienta na to upozorní a nabídne mu možnost pokračovat v konzultaci u jiného poradce či v jiné poradně.

3. je diskrétní

 umožňuje klientům vystupovat anonymně a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se klienta,

 mlčenlivost poruší pouze na základě výslovného souhlasu klienta, či v situaci, kdy prolomení mlčenlivosti ukládá obecně závazný právní předpis, na tuto možnost klienty předem upozorňuje.

4. nevyžaduje úplatu či prospěch

 výslovně ani mlčky nevyžaduje a ani neočekává od klientů za poskytnutou službu žádnou odměnu, dar či protislužbu, případný dar či prospěch smí přijmout jen jménem a ve prospěch poradny.

5. respektuje klienty

 uvědomuje si, že účelem poradenství je splnit zakázku klienta a nikoliv očekávání poradce, a proto respektuje právo klienta na vlastní přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí,

 respektuje lidskou důstojnost klienta a poskytuje službu způsobem, který odpovídá klientovým schopnostem a možnostem.

6. dbá o to, aby nepoškodil klienta

 uvědomuje si limity svých možností a schopností, navzdory případným očekáváním klienta neposkytne službu, která by šla nad jejich rámec, Asociace občanských poraden Schváleno valnou hromadou AOP dne: 10. 6. 2021 Účinnost ode dne: 10. 6. 2021

7. k situaci klienta přistupuje komplexně

 k řešení dotazu klienta přistupuje tak, aby zohlednil přesah dotazu do dalších právních oblastí

 při řešení klientovy sociální situace hledá a zvažuje možnosti řešení či zlepšení klientovy situace ze všech oblastí poskytovaného občanského poradenství.